POLÍTICA DE XARXES SOCIALS

1. INTRODUCCIÓ

Aquesta política de privacitat en les xarxes socials descriu l’ús que SA DAMM (d’ara endavant, SA DAMM ) faci de les dades personals dels usuaris en registrar-se a través del perfil que SA DAMM té a la xarxa social Facebook, Twitter, Instagram, etc. i navegar-hi amb el seu usuari de xarxa social, per a les finalitats que s’indiquen tot seguit.

En registrar-se amb la seva identitat de Facebook, Twitter, Instagram, etc. en definitiva, d’una xarxa social, l’usuari atorga el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals de conformitat amb la política de privacitat de SA DAMM.

2. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

S’informa els usuaris que proporcionin les seves dades personals amb la informació disponible a través del seu compte i/o perfil de l’usuari a les xarxes socials titularitat de SA DAMM, que aquesta és la responsable del tractament de dades personals que es dugui a terme, llevat que s’informi expressament d’altres condicions en un tractament concret.

De conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, SA DAMM respecta la privacitat dels usuaris i el secret i la seguretat de les dades personals; per fer-ho adoptarà les mesures legals, tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos a què estan exposades.

Les dades personals dels usuaris només s’obtindran per tractar-les quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats per a les quals s’hagin recollit. Així doncs, el seu tractament es limitarà a aquelles finalitats que en cada cas s’hagin indicat als usuaris.

Quan es recullin dades personals, s’informarà prèviament l’usuari d’una manera clara i inequívoca de les circumstàncies relatives al tractament de les seves dades, d’acord amb les exigències en matèria de protecció de dades vigents en cada moment. Així mateix, les dades personals proporcionades a SA DAMM es conservaran mentre l’interessat (i) no en sol·liciti la supressió o la rectificació, (ii) no s’oposi que les seves dades continuïn sent tractades o, (iii) en aquells tractaments que requereixin la seva autorització, no retiri el seu consentiment. Sens perjudici del que s’ha exposat anteriorment, i addicionalment a aquests terminis, les dades es conservaran degudament bloquejades, a disposició exclusiva dels jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents, en particular, de les autoritats de protecció de dades, durant un termini de 3 anys per atendre possibles reclamacions que es puguin plantejar per l’ús que se n’hagi fet.

Per a més detalls en relació amb el tractament de les seves dades personals, l’usuari haurà de visitar la política de privacitat de SA DAMM, on trobarà informació detallada sobre la protecció de dades.

3. DADES DE MENORS D’EDAT O INCAPAÇOS

L’accés i el registre a través de les xarxes socials de SA DAMM està prohibit a menors de 18 anys. Per la seva banda, si l’usuari és incapaç, caldrà la intervenció del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal mitjançant document vàlid que acrediti la representació legal de l’usuari incapaç per a l’accés.

SA DAMM quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l’ús de les xarxes socials per menors o persones incapaces. Les xarxes socials de SA DAMM no recullen conscientment cap informació personal de menors d’edat; per aquest motiu, si l’usuari és menor d’edat, no s’hi ha de registrar, ni utilitzar les xarxes socials de SA DAMM, ni tampoc proporcionar cap informació personal.

4. FINALITATS A QUÈ ES DESTINEN LES DADES EN LES XARXES SOCIALS

La informació i les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari a través de les xarxes socials de SA DAMM es tracten amb la finalitat de:

 • · Gestionar el registre de l’usuari, la creació del seu compte i l’ús de les xarxes socials de SA DAMM.

 • · Atendre totes les peticions que ens formuli a través de les xarxes socials de SA DAMM.

 • · Enviar informació i publicitat de SA DAMM, per qualsevol mitjà, electrònic o no.

 • · Conèixer l’opinió i la valoració de l’usuari i mantenir-lo al dia d’activitats, notícies, ofertes especials i promocions de la marca SA DAMM del seu interès.

 • · Enviar informació, publicitat i promoció comercial de productes, serveis i activitats en l’àmbit del sector de l’alimentació i begudes, per qualsevol mitjà, inclòs l’electrònic (correu electrònic o mitjans equivalents, com SMS, telèfons, mòbils). Tot això, sempre que hagi estat consentit de manera prèvia i expressa per l’interessat.

 • · Conèixer l’opinió i la valoració de l’usuari i mantenir-lo al dia d’activitats, notícies, ofertes especials i promocions de la marca SA DAMM del seu interès.

 • · Anàlisi i elaboració de perfils comercials a partir de la informació facilitada per cercar continguts que siguin d’interès de l’usuari, utilitzant tècniques de profiling per fer publicitat dirigida i màrqueting directe. L’elaboració d’aquests perfils es basarà en la informació procedent tant de fonts internes de SA DAMM com externes, com ara xarxes socials, fonts públiques, altres empreses del grup o col·laboradores. Tot això, sempre que hagi estat consentit de manera prèvia i expressa per l’interessat.

La informació facilitada per l’usuari a través de les xarxes socials de SA DAMM, incloses les dades personals, pot ser publicada, sempre en funció dels serveis que l’usuari utilitzi, per la qual cosa podrà quedar a disposició pública d’altres tercers usuaris de les xarxes socials. Des del perfil de cada xarxa social, l’usuari pot configurar quina informació vol fer pública en cada cas, veure els permisos que s’han concedit, eliminar-los o desactivar-los, com qualsevol aplicació d’un tercer que ja no es vulgui utilitzar.

Si es desactiva l’aplicació de SA DAMM expressament o els permisos de tercers al perfil de l’usuari d’una xarxa social, deixarà de proporcionar el seu identificador d’usuari de la xarxa social.

En les xarxes socials, l’usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altres tipus d’informació o altres continguts, cosa que en aquest cas farà de manera lliure, voluntària i conscient. Si ho fa així, aquests continguts estaran subjectes tant a aquesta política com a les normes i les condicions d’accés i ús de la xarxa social corresponent. L’usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, aquesta política i l’avís legal. L’usuari únicament podrà publicar dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i la propietat dels quals li pertanyin o respecte dels quals tingui l’autorització de tercers.

SA DAMM tindrà dret a eliminar d’aquesta pàgina oficial –unilateralment i sense comunicació ni autorització prèvies de l’usuari– qualssevol continguts publicats per l’usuari quan aquest usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i/o les de les xarxes socials.

5. RESPONSABILITAT I QUALITAT DE LES DADES

SA DAMM només és responsable i garanteix la confidencialitat, la seguretat i el tractament de les dades de conformitat amb aquesta política i respecte de les dades de caràcter personal que reculli de l’usuari registrat també per mitjà del seu identificador de la xarxa social, i no té cap mena de responsabilitat respecte dels tractaments i les posteriors utilitzacions de les dades personals que es puguin dur a terme tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació aliens a SA DAMM que puguin accedir a aquestes dades quant a la prestació dels seus serveis o l’exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hipervincles a la xarxa social.

SA DAMM adverteix que cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i/o comunicar dades personals de terceres persones sense comptar prèviament amb la seva deguda autorització, per la qual cosa l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que únicament pot proporcionar dades personals corresponents a la seva identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, tant si són usuaris de la xarxa social de SA DAMM com si no.

6. EXERCICI DELS DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

SA DAMM informa l’usuari de la possibilitat d’exercitar els drets següents:

 • - Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals que s’estan tractant i a rebre la informació per escrit pel mitjà sol·licitat.

 • - Dret a sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si és el cas, a sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides.

 • - Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

 • - Dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals quan sigui procedent.

 • - Dret a la portabilitat de les seves dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s’efectuï per mitjans automatitzats. En aquests supòsits, les dades es lliuraran de manera estructurada, ús comú i lectura mecànica.

 • - Dret a retirar el consentiment prestat.

 • - Dret a reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

SA DAMM atendrà qualsevol petició o sol·licitud dels interessats d’exercici dels seus drets legalment reconeguts mitjançant l’adreça de correu postal següent: SA DAMM.SA DAMM, At. OFICINA PRIVACIDAD (RESPONSABLE LOPD), C/ Rosselló, 515, 08025 Barcelona), així com a través de la seva adreça electrònica: privacidad@damm.com

7. ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

SA DAMM podrà modificar i/o substituir en qualsevol moment aquesta política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà la publicada. En aquests casos, si l’usuari estigués registrat, SA DAMM l’haurà d’informar directament d’aquells possibles canvis que el puguin afectar jurídicament; a més a més pot accedir en tot moment a la política a fi de mantenir-se informat i actualitzat.

L’usuari pot contactar amb SA DAMM mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les dades de contacte següents:

SA DAMM

Domicili: C/ Rosselló, 515, 08025 Barcelona

Correu electrònic: privacidad@damm.com

Configuració de cookies

Ser transparents és el nostre compromís. Utilitzem cookies pròpies i de tercers, amb la finalitat de diferenciar la teva experiència de la d'altres usuaris, analitzar l'ús del lloc web i mostrar publicitat personalitzada sobre la base d'un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació. Pots acceptar l'ús de totes les cookies, configurar-les segons les teves preferències o denegar-les. Les normes les poses tu, si vols obtenir més informació, consulta la nostra Política de cookies

Configuració de Cookies
Aquest configurador avançat de cookies pròpies i de tercers està pensat perquè, en qualsevol moment, puguis modificar els paràmetres que influeixen en la teva navegació pel nostre web. Política de cookies
Cookies tècniques (obligatòries)
Son aquelles que permeten a l’usuari la navegació i la utilització de les diferents opcions i serveis, incloses les que permeten a l’editor la gestió i l’operativa de la pàgina web i la possibilitat d’habilitar les seves funcions i serveis.
Aquí pots consultar la llista completa de cookies tècniques
Cookie Propietario Venciment Finalitat / Més informació
x-pp-p paypal.com Sessió Gestió de pagaments mitjançant Paypal
akavpau_ppsd paypal.com Sessió Gestió de pagaments mitjançant Paypal
cookie_check paypal.com 9 anys Gestió de pagaments mitjançant Paypal
E x-pp-x paypal.com Sessió Gestió de pagaments mitjançant Paypal
enforce_policy paypal.com 1 any Gestió de pagaments mitjançant Paypal
fn_dt paypal.com Sessió Gestió de pagaments mitjançant Paypal
id_token paypal.com Sessió Gestió de pagaments mitjançant Paypal
l7_az paypal.com 30 minuts Gestió de pagaments mitjançant Paypal
LANG paypal.com 1 dia Gestió de pagaments mitjançant Paypal
navins paypal.com 1 any Gestió de pagaments mitjançant Paypal
nsid paypal.com Sessió Gestió de pagaments mitjançant Paypal
PHPSESSID shop.damm.com Sessió Aquesta galeta es fa servir per establir la sessió de l’usuari que visita la nostra web. És una manera d’identificar i gestionar l’estat –les variables de sessió– per a un usuari concret, i poder moure aquesta informació a través de la nostra web.
s_pers paypal.com 10 dies Gestió de pagaments mitjançant Paypal
tcs paypal.com Sessió Gestió de pagaments mitjançant Paypal
ts paypal.com 3 anys Gestió de pagaments mitjançant Paypal
tsrce paypal.com 3 dies Gestió de pagaments mitjançant Paypal
ts_c paypal.com 3 anys Gestió de pagaments mitjançant Paypal
ui_experience paypal.com 2 anys Gestió de pagaments mitjançant Paypal
x-cdn paypal.com Sessió Gestió de pagaments mitjançant Paypal
x-csrf-jwt paypal.com 7 dies Gestió de pagaments mitjançant Paypal
X-PP-ADS paypal.com 1 any Gestió de pagaments mitjançant Paypal
X-PP-L7 paypal.com Sessió Gestió de pagaments mitjançant Paypal
x-pp-s paypal.com Sessió Gestió de pagaments mitjançant Paypal
X-PP-SILOVER paypal.com 12 hores Gestió de pagaments mitjançant Paypal
[ID] paypal.com 20 anys Gestió de pagaments mitjançant Paypal
__stripe_mid stripe.com Persistent Utilitzada per la passarel·la de pagament Stripe, emmagatzema un ID necessari per realitzar el pagament.
__stripe_sid stripe.com Persistent Utilitzada per la passarel·la de pagament Stripe, emmagatzema un ID necessari per realitzar el pagament.
Cookies de personalització
Son aquelles que permeten recordar informació perquè l’usuari accedeixi al servei amb determinades característiques que permeten diferenciar la seva experiència d’altres usuaris (idioma, aspecte o contingut del servei, regió des d’on accedeix usuari, etc.)
Aquí pots consultar la llista completa de cookies de personalització
Cookie Propietario Venciment Finalitat / Més informació
ecommgeolocationChooseGeocode shop.damm.com Sessió Aquesta galeta emmagatzema informació de l’elecció dels usuaris sobre l’ús o canvi de la seva ubicació per oferir l'idioma corresponent.
ecommgeolocationLang shop.damm.com Sessió Aquesta galeta emmagatzema informació de l’elecció dels usuaris sobre l’ús de la seva ubicació.
PrestaShop-3cab43e1d93130a5cdf4360ddc04e409 shop.damm.com Persistent Aquesta cookie permet conservar obertes les sessions de l'usuari durant la seva visita i li permet passar una comanda o tot un seguit de funcionaments com: idioma seleccionat, divisa utilitzada, última categoria de producte visitat, productes recentment vistos, acord d'utilització de serveis d'el lloc, identificador de client, identificador de connexió, cognom, nom, estat connectat, la contrasenya xifrada, correu electrònic relacionat amb el compte de client i l'identificador de carret.
PrestaShop-a1134c12142f8747fea3e85922ea559d shop.damm.com Persistent Aquesta cookie permet conservar obertes les sessions de l'usuari durant la seva visita i li permet passar una comanda o tot un seguit de funcionaments com: idioma seleccionat, divisa utilitzada, última categoria de producte visitat, productes recentment vistos, acord d'utilització de serveis d'el lloc, identificador de client, identificador de connexió, cognom, nom, estat connectat, la contrasenya xifrada, correu electrònic relacionat amb el compte de client i l'identificador de carret.
Cookies de publicitat
Son aquelles que emmagatzemen informació del comportament dels usuaris a partir dels seus hàbits de navegació i permeten desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat.
Aquí pots consultar la llista completa de cookies de publicitat
Cookie Propietario Venciment Finalitat / Més informació
fr facebook.com Persistent Facebook configura aquesta cookie per mostrar anuncis d’interès per als usuaris i mesurar i/o millorar els anuncis. La cookie també s’utilitza per poder rastrejar el comportament de l’usuari en els webs que tenen píxels de Facebook o complements socials de Facebook.
IDE doubleclick.net 1 year Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.
test_cookie doubleclick.net Persistent La cookie té l’objectiu de determinar si el navegador de l’usuari admet cookies o no.
_fbp facebook.com Persistent Utilitzada per Facebook per oferir alguns dels seus productes publicitaris, com ara estadístiques sobre les visites al lloc o el rendiment de les campanyes publicitàries.
Cookies d’anàlisis o medició
Son aquelles que permeten fer un seguiment i anàlisis del comportament dels usuaris dels llocs web als que estan vinculades. La informació recollida s’utilitza per mesurar l’activitat de la web per introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades recollides.
Aquí pots consultar la llista completa de cookies d’anàlisis o medició
Cookie Propietario Venciment Finalitat / Més informació
CONSENT google.com Persistent Implanten determinades utilitats de Google i poden emmagatzemar certes preferències sobre la navegació dins del lloc web.
_ga google.com Persistent Aquesta cookie s’utilitza per distingir usuaris únics mitjançant l’assignació d’un número generat aleatòriament com a identificador de client. S’inclou en cada sol·licitud de pàgina en un lloc i s’utilitza per calcular les dades de visitants, sessions i campanyes per als informes d’anàlisis de llocs.
_gat_UA-37849411-1 google.com Persistent Es tracta d’un tipus de cookie de Google Analytics en què el nom de la cookie conté el número d’identificació únic del compte de GA configurat en el lloc web. És una variació de la cookie _gat que s’utilitza per limitar la quantitat de dades registrades per Google en llocs web amb un volum de tràfic alt.
_gcl_au google.com Persistent Utilitzada per Google AdSense per experimentar sobre l’eficàcia de la publicitat en llocs web que empren els seus serveis.
_gid google.com Persistent Utilitzada per identificar cada usuari com a únic.
_hjAbsoluteSessionInProgress hotjar.com Persistent Aquesta cookie s’utilitza per detectar la primera visita d’un usuari a una pàgina.
_hjFirstSeen hotjar.com 1 hora Aquesta galeta detecta si és la primera vegada que l'usuari arriba a el domini web.
_hjid hotjar.com 1 any Aquesta galeta s’estableix quan el client arriba per primer cop a una pàgina. S’utilitza per conservar la identificació d’usuari. Això garanteix que el comportament en visites posteriors al mateix lloc s’atribuirà a la mateixa ID d’usuari.
_hjIncludedInPageviewSample hotjar.com Persistent Aquesta cookie està configurada perquè Hotjar sàpiga si el visitant està inclòs en el mostreig de dades definit pel límit de visites a la pàgina del seu lloc.
_hjTLDTest hotjar.com 1 any Aquesta cookie comprova si Hotjar pot carregar les cookies en el lloc web.
(4 min. aprox.)
Contenido no disponible