POLÍTICA DE PRIVACITAT.

S.A. DAMM respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i la seguretat de les dades de conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, i aplica les mesures tècniques i organitzatives adients per tal de garantir i poder demostrar que el tractament de dades de les quals S.A. DAMM és responsable compleix la normativa referida.

Les dades personals només seran obtingudes per S.A. DAMM per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives amb relació a l’àmbit i les finalitats per a les quals s’hagin obtingut. Per accedir als continguts de les pàgines web de S.A. DAMM l’usuari ha de ser major d’edat. L’usuari manifesta que les dades facilitades són certes i correctes, i es compromet a comunicar a S.A. DAMM els canvis que s’hi produeixin.

Per això, S.A. DAMM informa els usuaris dels principals extrems sobre la seva política de privacitat i accés a les dades personals:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

SA DAMM
Calle Rosselló, 515
 08025 BARCELONA

dpo@dammcorporate.com
+ info

FINALITAT

ATENDRE LES PETICIONS I LES SOL•LICITUDS QUE L’USUARI FORMULI PER MITJÀ DE LA PÀGINA WEB.

ENVIAMENT D’INFORMACIÓ, PUBLICITAT I PROMOCIÓ COMERCIAL DE PRODUCTES, SERVEIS I ACTIVITATS QUE FORMAN PART DEL SEU OBJECTE I FINALITATS PROPIES DE L’ÀMBIT DEL SECTOR D’ALIMENTACIÓ I BEGUDES PER QUALSEVOL MITJÀ INCLÒS L’ELECTRÒNIC (CORREU ELECTRÒNIC O MITJANS EQUIVALENTS, COM SMS, TELÈFONS MÒBILS...).

CONÈIXER LA SEVA OPINIÓ I LA SEVA VALORACIÓ I MANTENIR-LO AL DIA D’ACTIVITATS, NOTÍCIES, OFERTES ESPECIALS I PROMOCIONS DE LA MARCA DAMM DEL SEU INTERÈS.

ANÀLISI I ELABORACIÓ DE PERFILS COMERCIALS A PARTIR DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER CERCAR I OFERIR-LI PER QUALSEVOL MITJÀ CONTINGUTS QUE SIGUIN DEL SEU INTERÈS, UTILITZANT TÈCNIQUES DE PROFILING PER FER PUBLICITAT DIRIGIDA I MÀRQUETING DIRECTE.

LES DADES PERSONALS PROPORCIONADES ES CONSERVARAN MENTRE L’INTERESSAT (i) NO EN SOL•LICITI LA SUPRESSIÓ O RECTIFICACIÓ, (ii) NO S’OPOSI AL TRACTAMENT O, (III) EN AQUELLS CASOS EN QUÈ ES REQUEREIX LA SEVA AUTORITZACIÓ, NO RETIRI EL SEU CONSENTIMENT. EN QUALSEVOL CAS, COM A MÀXIM ES CONSERVARAN BLOQUEJADES DURANT UN TERMINI ADDICIONAL DE 3 ANYS PER ATENDRE POSSIBLES RECLAMACIONS.

LEGITIMACIÓ

LA BASE LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES ESTA BASADA EN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL PROPIO INTERESADO ASÍ COMO EL INTERÉS LEGÍTIMO QUE TENEMOS EN PODER ATENDER LAS PETICIONES QUE RECIBAMOS EN CUALQUIER MOMENTO SE PODRÁ EJERCER EL DERECHO A RETIRAR EL CONSENTIMIENTO SIN QUE ELLO AFECTE A LA LICITUD DEL TRATAMIENTO BASADO EN EL CONSENTIMIENTO PREVIO A SU RETIRADA

DESTINATARIS

SA DAMM NO CEDIRÀ DADES PERSONALS RESPONSABILITAT SEVA A CAP ORGANITZACIÓ COMERCIAL DE TERCERS QUE PRETENGUI UTILITZAR-LES PER A ACCIONS DE MÀRQUETING DIRECTE, EXCEPTE EN EL CAS QUE L’USUARI HO AUTORITZI EXPRESSAMENT.

SA DAMM POT COMPARTIR DADES PERSONALS AMB ALTRES EMPRESES QUE FORMEN PART DEL GRUP DAMM QUAN S’HAGI AUTORITZAT EXPRESSAMENT.

QUAN FACIS ALGUNA COMPRA A TRAVÉS DEL NOSTRE WEB, "S.A. DAMM" FACILITARÀ LES TEVES DADES PERSONALS A ECOMMROCKET SL. ENS REFERIM AL TEU NOM I COGNOMS, DIRECCIÓ POSTAL, E-MAIL I NIF. ÉS L'EMPRESA QUE T’EMETRÀ I GESTIONARÀ LA FACTURA. ELS HI HEM DE FACILITAR PER TAL DE PODER ATENDRE I GESTIONAR LA TEVA COMANDA I FACTURACIÓ AIXÍ COM PER LA GESTIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT.

SA DAMM, QUAN HAGIS FET UNA COMPRA DE PRODUCTE CACAOLAT, PODRÀ FACILITAR LES TEVES DADES A GRUPO CACAOLAT S.L. PER LA GESTIÓ D’INCIDENCIES EN EL PRODUCTE A TRAVÉS DEL SERVEI DE GESTIÓ I ATENCIÓ AL CLIENT.

SA DAMM TAMBÉ PODRÀ COMUNICAR LEGÍTIMAMENT LES DADES PERSONALS ALS ENCARREGATS DEL TRACTAMENT PER A L’EXECUCIÓ D’UN CONTRACTE O LA PRESTACIÓ D’UN SERVEI A FUNDACIO DAMM, I PER FER-HO SEGUIRÀ LES SEVES INSTRUCCIONS EN TOT MOMENT I ASSEGURANT ELS MATEIXOS NIVELLS DE SEGURETAT.

DRETS

L’USUARI TÉ DRET A:

- SOL·LICITAR L’ACCÉS A LES SEVES DADES PERSONALS QUE S’ESTAN TRACTANT I REBRE AQUESTA INFORMACIÓ PER ESCRIT PEL MITJÀ SOL·LICITAT.

- SOL·LICITAR LA RECTIFICACIÓ DE LES DADES PERSONALS INEXACTES O, SI ÉS EL CAS, SOL·LICITAR-NE LA SUPRESSIÓ QUAN, ENTRE ALTRES MOTIUS, LES DADES JA NO SIGUIN NECESSÀRIES PER A LA FINALITAT PER A LA QUAL VAN SER RECOLLIDES.

- SOL·LICITAR LA LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES.

- OPOSAR-SE AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS QUAN SIGUI PROCEDENT.

- DRET A LA PORTABILITAT DE LES SEVES DADES PERSONALS QUAN EL TRACTAMENT ESTIGUI BASAT EN UN CONSENTIMENT I S’EFECTUÏ PER MITJANS AUTOMATITZATS. LES DADES ES LLIURARAN DE MANERA ESTRUCTURADA, ÚS COMÚ I LECTURA MECÀNICA.

- DRET A RETIRAR EL CONSENTIMENT PRESTAT.

- DRET A RECLAMAR DAVANT L’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES.


L’USUARI POT EXERCITAR ELS DRETS INDICATS ANTERIORMENT PER MITJÀ DE L’ADREÇA DE CORREU POSTAL SEGÜENT:
SA DAMM
ATT. OFICINA PRIVACITAT
C/ ROSSELLÓ Nº 515 - 08025 BARCELONA .


 TAMBÉ SERÀ VÀLIDA LA COMUNICACIÓ FETA PER L’USUARI A L’ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC SEGÜENT: privacidad@damm.com

SA DAMM li assegura la confidencialitat de les seves dades personals i li garanteix la seva seguretat, adoptant les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

El lliurament de dades personals és absolutament voluntari per a l’usuari, per bé que si no facilita determinades dades o preguntes que es puguin formular en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que es presentin a l’usuari, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació dels quals s’han sol·licitat les dades de caràcter personal; en aquest cas SA DAMM informarà del caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.