Termes i Condicions

Els presents Termes i Condicions regulen l'ús del servei del lloc web d'Internet shop.damm.com de propietat de SA DAMM (d'ara endavant “DAMM”), amb domicili social a Barcelona, carrer Rosselló, 515, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 21167, Foli 1, Fulla B-17713 i proveïda de C.I.F. A08000820.

La utilització de la web shop.damm.com, li atribueix la condició d'usuari del lloc web (d'ara endavant, el “Usuari”) i expressa la conformitat plena i sense reserves, de l'Usuari, a tots i cadascun dels Termes i Condicions, respecte de la versió publicada en el moment de l'accés de l'Usuari ja que els mateixos poden sofrir modificacions. Per això, l'Usuari, ha de llegir detingudament el contingut dels presents Termes i Condicions, en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web shop.damm.com. En qualsevol cas, es consideraran com a vàlids i aplicables els Termes i Condicions que estiguessin exposats en shop.damm.com en el moment que l'Usuari faci ús dels serveis que presta.

L'accés a i/o la utilització d'aquests serveis i continguts expressa la sencera i incondicional acceptació per part de l'Usuari dels Termes i Condicions en la versió publicada en el moment en què es produeixi aquest accés i/o utilització.

L'Usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se pels presents Termes i Condicions, així com haver llegit i entès el contingut d'aquests. Igualment, accepta de manera expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització del present lloc web i dels seus continguts té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Condicions d'accés i utilització del lloc web

L'Usuari haurà de registrar-se com a tal, emplenant el formulari a aquest efecte, accedint mitjançant un nom d'Usuari i de contrasenya que tenen un caràcter personal i intransferible, i que permetran a l'Usuari realitzar la compra d'aquells productes en els quals estigui interessat.

El registre com a client és gratuït.

L'Usuari registrat es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya i nom d'usuari per a accedir als serveis. L'Usuari respondrà de les despeses i dels danys i perjudicis ocasionats per la utilització dels serveis per qualsevol tercer que empri a aquest efecte la seva contrasenya i nom d'usuari amb motiu d'una utilització no diligent, divulgació a tercers o a la pèrdua de les mateixes per l'Usuari. Per a prevenir aquesta situació, en el supòsit de pèrdua de la seva contrasenya i nom d'usuari i/o ús per tercer d'aquests, procedeixi de manera immediata a modificar la contrasenya i en el seu cas, si fos necessari, si us plau posi's immediatament en contacte amb nosaltres.

Servei de compra de productes

DAMM posa al servei dels Usuaris la possibilitat de compra de productes a través de la web shop.damm.com. 

Tot el procés de compra, facturació i gestió de lliurament i en el seu cas devolució, així com el Servei d'Atenció al client es realitzarà per Ecommrocket Business, S.L. (d’ara endavant “Ecommrocket”), amb CIF ESB66991753 i domiciliada en Carrer Bruc, 166, Ent-G 08037.

Si l'Usuari vol retornar algun producte, pot telefonar al 93 184 72 44, o escriure un correu a shop@damm.com. L'equip d'Atenció al client respondrà ràpidament per a donar-li la solució més àgil i còmoda per a ell.

Capacitat i majoria d'edat

En realitzar la compra, l'usuari garanteix que:

Té la capacitat legal necessària per a celebrar contractes vinculants i no és menor de 18 anys.

Alcohol: a més, l'usuari reconeix i accepta que de conformitat amb el que es disposa en la Llei 11/2010 de 17 de desembre de prevenció del consum de begudes alcohòliques en menors d'edat, està prohibit vendre begudes alcohòliques a menors de 18 anys, o per majors de 18 anys per a menors de 18 anys;

Les compres que continguin alcohol no poden ser acceptades per persones menors de 18 anys.

Rebut el pagament l'Usuari rebrà per correu electrònic una notificació confirmant la compra.

Ús de cupons descompte i promocions

Els usuaris que facin ús de cupons o vals de descompte hauran de tenir en compte que poden no ser acumulables.

Tots els cupons de descompte poden tenir una validesa determinada i concreta, no sent vàlids transcorreguda la data de validesa.

L'aplicació d'un val o cupó de descompte pot quedar supeditada a una compra per un import mínima determinada o a condicions addicionals. Per això l'Usuari haurà de llegir atentament les condicions d'aplicació d'aquests descomptes.

Queda reservat el dret de cancel·lar els cupons o vals de descompte quan s'observi un ús fraudulent o indegut del sistema de generació de cupons i/o per part dels usuaris. Es considera ús fraudulent o indegut del sistema de descompte per cupons, entre altres, l'enviament d'invitacions entre comptes de correu electrònic de la mateixa persona o l'ús de cupons de la mateixa campanya en diferents comandes del mateix usuari o a lliurar en la mateixa adreça postal, podent així mateix anul·lar els cupons de descompte associats a un compte en el supòsit de detectar un ús indegut dels mateixos per part d'aquest compte.

De la mateixa manera es consideraria un ús fraudulent l'ús de diferents comptes de correu electrònic per a l'ús d'un mateix cupó o val de descompte creat i publicitat com a cupó vàlid per a una primera compra, i la compra de la qual vagi destinada a un mateix usuari i/o adreça postal de lliurament.

Les promocions poden estar subjectes a la compra d'un mínim de productes i/o import de compra podent en altres ocasions limitar el nombre màxim de productes comprats subjectes a promoció a l'efecte de poder tenir accés a la promoció un major nombre d'Usuaris.

L'Usuari es compromet a utilitzar el lloc web shop.damm.com de manera conforme amb la Llei, amb el que es disposa en aquests Termes i Condicions, la moral, els bons costums, l'ordre públic, i els usos generalment acceptats, i s'obliga a abstenir-se d'utilitzar el lloc web amb finalitats o efectes il·lícits.

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que DAMM i/o Ecommrocket puguin sofrir a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès pels presents Termes i Condicions.

Modalitats de comanda, preu i costos d'enviament

Els costos d'enviament són gratuïts (0 euros) a partir de 39€ de compra (abans d'aplicar l'IVA corresponent), pagant uns costos de 5,95€ (més l'IVA corresponent) per a compres inferiors als 39€ euros (abans d'aplicar l'IVA corresponent). En qualsevol moment la compra d'un volum elevat de determinats productes pot incrementar el cost de transport. En aquest supòsit, l’Usuari serà informat d'això degudament en realitzar aquestes compres.

Cada usuari de la web es declara amb plena capacitat per a utilitzar targetes de crèdit i manifesta que les mateixes tenen fons suficients per a cobrir tots els costos que resulten de la compra de productes a través de shop.damm.com.

Descripció de la forma de pagament

En pressionar el botó "Pagar" durant el procés de compra, l'usuari declara acceptar plenament i sense reserves la totalitat dels presents Termes i Condicions.

Les dades registrades constitueixen la prova de les transaccions fetes entre la web shop.damm.com, Ecommrocket i els usuaris. Ecommrocket confirmarà la seva comanda a través de l'enviament d'un correu electrònic. Per aquest motiu i junt per motius de seguretat no es permet la creació de comptes d'usuari en Ecommrocket mitjançant serveis d'email temporals com ara (però no limitats a) Spamgourmet, 10minutemail, Jetable, Yopmail, Mailcatch, Guerrillamail, etc.

La informació contractual es presenta en llengua espanyola.

Ecommrocket es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment del registre de les comandes (a reserva de la disponibilitat que hi hagi del producte).

Ecommrocket es reserva el dret a rebutjar una comanda de qualsevol usuari amb el qual tingui un litigi.

Disponibilitat

Ecommrocket farà tot el possible per complaure a tots els seus usuaris en la demanda dels productes. En cas de no disposar del producte després d'haver-se realitzat la comanda l'usuari serà informat bé per correu electrònic o bé per telèfon - al telèfon que l'usuari hagi registrat - del fet, i se li donarà a triar entre o bé cancel·lar la totalitat de la comanda, o bé de la modificar-lo inclòs el seu corresponent import econòmic.

En aquest cas, la rapidesa de la devolució en el compte bancari del client dependrà de la mena de targeta utilitzada en la compra i de les condicions de cada entitat bancària.

Pagament

El pagament de les compres s'efectua per targeta bancària. Les targetes bancàries acceptades són: Visa, MasterCard i American Express.

En el cas que el TPV (Terminal Punt de Venda) informés de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda.

Seguretat

Per a la seva seguretat, Ecommrocket ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel·la de pagaments. Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de manera segura als servidors de l'entitat bancària i, posteriorment, són verificades amb el banc emissor per a evitar possibles fraus i abusos.

Aquest procediment d'introducció de dades està garantit per la tecnologia d'encriptació SSL (Secure Socket Layer) -128 bits, un dels sistemes de protecció més avançats i eficaces actualment disponibles, gràcies al qual, cap tercer tindrà accés via Internet a aquesta informació relativa a les dades bancàries introduïdes pel client.

Només el Banc té accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que Ecommrocket no coneix ni registra aquestes dades durant l'operació de pagament ni en qualsevol altre moment.

Lliurament

En el procés de compra només és vàlida una adreça per client podent, no obstant això, el mateix client tenir diferents adreces de lliurament associades a un mateix compte d'usuari, que haurà de triar en el moment de realització d'una compra al fet que li sigui enviat tot el producte comprat.

Els lliuraments dels productes seran realitzats per l'empresa que DAMM tingui contractada en el moment que l'Usuari realitzi la compra dels productes, sent Ecommrocket qui portarà la gestió de control d'enviament, devolucions i reclamacions que pugui efectuar l'Usuari.

Ecommrocket farà tot el possible per a lliurar dintre del termini i en la forma escaient especificats durant el procés de compra. El termini de lliurament serà a partir de les 48 hores des de la finalització de la compra, de qualsevol dels següents 7 dies hàbils després de la finalització d'aquesta.

Cada vegada que es vagi a enviar una comanda, el comprador rebrà un correu electrònic després del pagament de la compra.

La comanda de compra que correspon a la comanda estarà disponible en shop.damm.com, una vegada que es confirmi el pagament, a partir de l'emissió del correu electrònic. Aquesta comanda de compra inclou l'IVA.

Ecommrocket demanarà a l'usuari que triï el lloc del lliurament, havent d'especificar el seu domicili, oficina o centre on volen que se li lliuri el producte, a més del telèfon de contacte en el cas que hi hagués alguna incidència amb el lliurament.

Cada lliurament es considera efectuat a partir de la posada a disposició del producte per part del transportista al client en el lloc assenyalat per ell per al lliurament de la comanda en el moment de la seva contractació, materialitzat pel sistema de control utilitzat pel transportista.

Les reserves i reclamacions han d'anar dirigides a Ecommrocket per correu electrònic a shop@damm.com. En cas que el seu paquet arribi trencat, mullat, reprecintat o cregui que pot estar danyat el seu contingut, és important que ho faci constar en l'albarà del transportista en el moment del lliurament, i ens indiqui la incidència per email a l'adreça shop@damm.com o bé telefonant al 93 184 72 44 en un termini màxim de 24 hores a partir de la recepció de la mercaderia. En aquest sentit, DAMM reemborsarà l'import d'aquells productes afectats per un trencament o incidència esdevinguda durant el procés de transport com per exemple una pèrdua.

L'usuari podrà consultar la factura després de finalitzar el pagament de la comanda des de l’apartat “El meu compte”. Si va oblidar descarregar la factura podrà sol·licitar-la mitjançant correu electrònic fins com a màxims el dia 16 del següent mes d'haver realitzat la compra (Reial decret 1496/2003). En cas de voler rebre la factura en format paper, s'haurà d'enviar un e-mail a shop@damm.com especificant el nom d'usuari del compte i el número de compra del qual es vol obtenir la factura realitzada per part de ECOMMROCKET, SLU amb CIF B66991753, domiciliada en C/Bruc, 166, E - G, 08037 Barcelona i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 45885, foli 85, fulla número 501954.

Zones de lliurament

La zona de lliurament és tota Espanya a excepció de les Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla. 

Devolució

Oferir la màxima qualitat i la millor garantia és el nostre compromís amb els nostres clients. Si un usuari rep la comanda i no queda satisfet, té un termini de catorze (14) dies naturals, a comptar des de la data de recepció per a executar el dret de devolució. Si el motiu de la devolució és per alguna cosa que no hem fet del tot bé (el producte és defectuós, no és el que tu havies demanat, etc.), nosaltres ens fem càrrec de les despeses de recollida. Si el motiu és un altre (els productes es van servir correctament però no són del teu grat), Ecommrocket abonarà el cost dels productes exceptuant les despeses de la devolució que seran a càrrec del client. És a dir, quan els productes se serveixen correctament però no són del grat del client i s'han retornat dins del termini establert (14 dies naturals a partir de la recepció del producte), Ecommrocket abonarà el cost dels productes i les despeses d'enviament (en cas que s'hagin abonat en el moment de la compra) exceptuant les despeses de la devolució que seran a càrrec del client.

En el cas que Ecommrocket es disposés a realitzar un lliurament en un lloc i durant un horari prèviament concertats i confirmats per part d'un client d'acord amb l'estipulat en els presents Termes i Condicions, i el mateix no es trobés en aquest lloc (d'ara endavant “absència no comunicada”) i durant l'horari prèviament concertats, Ecommrocket es reserva de manera unilateral, la facultat de reintegrar l'import de la compra a aquest client, restant en tot cas a l'import corresponent, les despeses que s'haguessin reportat a conseqüència del transport i/o de la preparació de la compra per part d'aquesta, així com les despeses de devolució.

En el cas que Ecommrocket no realitzi el lliurament en el lloc i durant un horari prèviament concertats i confirmats pel client, podrà aquest últim de manera unilateral refusar la comanda i Ecommrocket haurà de reintegrar-li l'import de la compra que efectivament hagi abonat

Ecommrocket només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

 1. El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar, en la mesura que sigui possible, el seu embalatge i etiquetatge original.
 2. L'enviament ha de fer-se usant la mateixa caixa o sobre en el qual ha estat enviat, o en defecte, en algun format similar que garanteixi la devolució en perfecte estat.
 3. Ha d'incloure's una còpia de l'albarà de lliurament dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats. Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació.
 4. Per a iniciar el procés de devolució, l'usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de l'adreça shop@damm.com o bé telefonant al 93 184 72 44.

En exercir el dret, el formulari que s'acceptarà per part del client segueix aquest model, en compliment de la Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris:

Vull retornar els productes de la comanda (número de comanda) utilitzant el següent formulari de desistiment (només ha d'emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte):

A l'atenció de ecommerce a shop@damm.com

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda de la següent prestació del següent bé:

 • Comanda (número de comanda)
 • A nom de (nom de client)
 • Amb domicili (domicili de client)
 • A data (data de la comanda)

Només podràs fer-ho si compleixes amb aquests requisits:

 • El producte està en el mateix estat en què es va lliurar i conserva el seu embalatge i etiquetatge original.
 • L'enviament es fa usant el mateix embalatge en el qual el vas rebre o, en defecte d'això, un format similar que garanteixi la devolució en perfecte estat.
 • En la caixa s'inclou una còpia de l'albarà de lliurament, on a més es marquin els productes retornats.

Per a complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per la seva part d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Garantia

Les garanties i serveis postvenda es regiran pel Reial decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre que aprova el text de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. D'acord amb aquesta norma, el venedor està obligat a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, responent enfront d'ell de qualsevol falta de conformitat. El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte. Els terminis legals són de dos anys de durada de la garantia des del lliurament del producte i de dos mesos des que l'usuari coneix la falta de conformitat amb el producte per a comunicar-l'hi al venedor.

Responsabilitat, litigis i legislació aplicable

Ecommrocket no pot considerar-se com a responsable de l'incompliment del contracte subscrit en cas de ruptura d'existències, força major, pertorbació o vaga total o parcial, en particular, dels serveis postals i mitjans de transport i/o comunicacions, inundació o incendi, o similars, sense perjudici de la devolució al client de l'import de la compra que efectivament hagi satisfet.

Els presents Termes i Condicions es regeixen per la llei espanyola.

En cas de litigi, l'usuari es dirigirà en primera instància a Ecommrocket per a obtenir una solució amistosa.

S'interpretaran les presents condicions generals de venda en llengua espanyola i es realitzaran d'acord amb el dret espanyol. Tot desacord que pogués néixer amb motiu de la seva validesa, la seva interpretació o la seva execució es presentarà als tribunals del domicili del client, als quals es fa expressament atribució exclusiva de competència.

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.

La Comissió Europea facilita també als consumidors de la Unió Europea la plataforma de resolució de litigis en línia per a resoldre els litigis de manera amistosa (article 14 apartat 1 Reglament (UE) 524/2013, accessible en la web http://ec.europa.eu/odr).

Els presents Termes i Condicions s'interpretaran en llengua espanyola.

Modificació de les condicions generals de venda

Ecommrocket es reserva el dret a modificar els Termes i Condicions sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Aquests canvis hauran de ser acceptats per l'usuari cada vegada que faci efectiva una compra a través de la pàgina Ecommrocket.

Els usuaris de Ecommrocket que no estiguin conformes amb les modificacions dels Termes i Condicions, hauran de notificar-ho i, a partir de la data en la qual la nova versió entrés en vigor, hauran de deixar d'utilitzar els serveis de Ecommrocket.

Si qualsevol terme inclòs en els presents Termes i Condicions fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els continguts mostrats, les marques i noms comercials, tant de caràcter visual com de text, esmentats en aquest lloc web són propietat exclusiva dels seus respectius i legítims propietaris. DAMM fa un ús legal d'ells per a designar els continguts, conforme a les limitacions del dret de marca.

Denegació i retirada de l'accés al lloc web shop.damm.com

DAMM i Ecommrocket es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al lloc web i/o als serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, per iniciativa pròpia o a instàncies d'un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin els presents Termes i Condicions o la normativa que resulti d'aplicació.

Configuració de cookies

Ser transparents és el nostre compromís. Utilitzem cookies pròpies i de tercers, amb la finalitat de diferenciar la teva experiència de la d'altres usuaris, analitzar l'ús del lloc web i mostrar publicitat personalitzada sobre la base d'un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació. Pots acceptar l'ús de totes les cookies, configurar-les segons les teves preferències o denegar-les. Les normes les poses tu, si vols obtenir més informació, consulta la nostra Política de cookies

Configuració de Cookies
Aquest configurador avançat de cookies pròpies i de tercers està pensat perquè, en qualsevol moment, puguis modificar els paràmetres que influeixen en la teva navegació pel nostre web. Política de cookies
Cookies tècniques (obligatòries)
Son aquelles que permeten a l’usuari la navegació i la utilització de les diferents opcions i serveis, incloses les que permeten a l’editor la gestió i l’operativa de la pàgina web i la possibilitat d’habilitar les seves funcions i serveis.
Aquí pots consultar la llista completa de cookies tècniques
Cookie Propietario Venciment Finalitat / Més informació
x-pp-p paypal.com Sessió Gestió de pagaments mitjançant Paypal
akavpau_ppsd paypal.com Sessió Gestió de pagaments mitjançant Paypal
cookie_check paypal.com 9 anys Gestió de pagaments mitjançant Paypal
E x-pp-x paypal.com Sessió Gestió de pagaments mitjançant Paypal
enforce_policy paypal.com 1 any Gestió de pagaments mitjançant Paypal
fn_dt paypal.com Sessió Gestió de pagaments mitjançant Paypal
id_token paypal.com Sessió Gestió de pagaments mitjançant Paypal
l7_az paypal.com 30 minuts Gestió de pagaments mitjançant Paypal
LANG paypal.com 1 dia Gestió de pagaments mitjançant Paypal
navins paypal.com 1 any Gestió de pagaments mitjançant Paypal
nsid paypal.com Sessió Gestió de pagaments mitjançant Paypal
PHPSESSID shop.damm.com Sessió Aquesta galeta es fa servir per establir la sessió de l’usuari que visita la nostra web. És una manera d’identificar i gestionar l’estat –les variables de sessió– per a un usuari concret, i poder moure aquesta informació a través de la nostra web.
s_pers paypal.com 10 dies Gestió de pagaments mitjançant Paypal
tcs paypal.com Sessió Gestió de pagaments mitjançant Paypal
ts paypal.com 3 anys Gestió de pagaments mitjançant Paypal
tsrce paypal.com 3 dies Gestió de pagaments mitjançant Paypal
ts_c paypal.com 3 anys Gestió de pagaments mitjançant Paypal
ui_experience paypal.com 2 anys Gestió de pagaments mitjançant Paypal
x-cdn paypal.com Sessió Gestió de pagaments mitjançant Paypal
x-csrf-jwt paypal.com 7 dies Gestió de pagaments mitjançant Paypal
X-PP-ADS paypal.com 1 any Gestió de pagaments mitjançant Paypal
X-PP-L7 paypal.com Sessió Gestió de pagaments mitjançant Paypal
x-pp-s paypal.com Sessió Gestió de pagaments mitjançant Paypal
X-PP-SILOVER paypal.com 12 hores Gestió de pagaments mitjançant Paypal
[ID] paypal.com 20 anys Gestió de pagaments mitjançant Paypal
__stripe_mid stripe.com Persistent Utilitzada per la passarel·la de pagament Stripe, emmagatzema un ID necessari per realitzar el pagament.
__stripe_sid stripe.com Persistent Utilitzada per la passarel·la de pagament Stripe, emmagatzema un ID necessari per realitzar el pagament.
Cookies de personalització
Son aquelles que permeten recordar informació perquè l’usuari accedeixi al servei amb determinades característiques que permeten diferenciar la seva experiència d’altres usuaris (idioma, aspecte o contingut del servei, regió des d’on accedeix usuari, etc.)
Aquí pots consultar la llista completa de cookies de personalització
Cookie Propietario Venciment Finalitat / Més informació
ecommgeolocationChooseGeocode shop.damm.com Sessió Aquesta galeta emmagatzema informació de l’elecció dels usuaris sobre l’ús o canvi de la seva ubicació per oferir l'idioma corresponent.
ecommgeolocationLang shop.damm.com Sessió Aquesta galeta emmagatzema informació de l’elecció dels usuaris sobre l’ús de la seva ubicació.
PrestaShop-3cab43e1d93130a5cdf4360ddc04e409 shop.damm.com Persistent Aquesta cookie permet conservar obertes les sessions de l'usuari durant la seva visita i li permet passar una comanda o tot un seguit de funcionaments com: idioma seleccionat, divisa utilitzada, última categoria de producte visitat, productes recentment vistos, acord d'utilització de serveis d'el lloc, identificador de client, identificador de connexió, cognom, nom, estat connectat, la contrasenya xifrada, correu electrònic relacionat amb el compte de client i l'identificador de carret.
PrestaShop-a1134c12142f8747fea3e85922ea559d shop.damm.com Persistent Aquesta cookie permet conservar obertes les sessions de l'usuari durant la seva visita i li permet passar una comanda o tot un seguit de funcionaments com: idioma seleccionat, divisa utilitzada, última categoria de producte visitat, productes recentment vistos, acord d'utilització de serveis d'el lloc, identificador de client, identificador de connexió, cognom, nom, estat connectat, la contrasenya xifrada, correu electrònic relacionat amb el compte de client i l'identificador de carret.
Cookies de publicitat
Son aquelles que emmagatzemen informació del comportament dels usuaris a partir dels seus hàbits de navegació i permeten desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat.
Aquí pots consultar la llista completa de cookies de publicitat
Cookie Propietario Venciment Finalitat / Més informació
fr facebook.com Persistent Facebook configura aquesta cookie per mostrar anuncis d’interès per als usuaris i mesurar i/o millorar els anuncis. La cookie també s’utilitza per poder rastrejar el comportament de l’usuari en els webs que tenen píxels de Facebook o complements socials de Facebook.
IDE doubleclick.net 1 year Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.
test_cookie doubleclick.net Persistent La cookie té l’objectiu de determinar si el navegador de l’usuari admet cookies o no.
_fbp facebook.com Persistent Utilitzada per Facebook per oferir alguns dels seus productes publicitaris, com ara estadístiques sobre les visites al lloc o el rendiment de les campanyes publicitàries.
Cookies d’anàlisis o medició
Son aquelles que permeten fer un seguiment i anàlisis del comportament dels usuaris dels llocs web als que estan vinculades. La informació recollida s’utilitza per mesurar l’activitat de la web per introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades recollides.
Aquí pots consultar la llista completa de cookies d’anàlisis o medició
Cookie Propietario Venciment Finalitat / Més informació
CONSENT google.com Persistent Implanten determinades utilitats de Google i poden emmagatzemar certes preferències sobre la navegació dins del lloc web.
_ga google.com Persistent Aquesta cookie s’utilitza per distingir usuaris únics mitjançant l’assignació d’un número generat aleatòriament com a identificador de client. S’inclou en cada sol·licitud de pàgina en un lloc i s’utilitza per calcular les dades de visitants, sessions i campanyes per als informes d’anàlisis de llocs.
_gat_UA-37849411-1 google.com Persistent Es tracta d’un tipus de cookie de Google Analytics en què el nom de la cookie conté el número d’identificació únic del compte de GA configurat en el lloc web. És una variació de la cookie _gat que s’utilitza per limitar la quantitat de dades registrades per Google en llocs web amb un volum de tràfic alt.
_gcl_au google.com Persistent Utilitzada per Google AdSense per experimentar sobre l’eficàcia de la publicitat en llocs web que empren els seus serveis.
_gid google.com Persistent Utilitzada per identificar cada usuari com a únic.
_hjAbsoluteSessionInProgress hotjar.com Persistent Aquesta cookie s’utilitza per detectar la primera visita d’un usuari a una pàgina.
_hjFirstSeen hotjar.com 1 hora Aquesta galeta detecta si és la primera vegada que l'usuari arriba a el domini web.
_hjid hotjar.com 1 any Aquesta galeta s’estableix quan el client arriba per primer cop a una pàgina. S’utilitza per conservar la identificació d’usuari. Això garanteix que el comportament en visites posteriors al mateix lloc s’atribuirà a la mateixa ID d’usuari.
_hjIncludedInPageviewSample hotjar.com Persistent Aquesta cookie està configurada perquè Hotjar sàpiga si el visitant està inclòs en el mostreig de dades definit pel límit de visites a la pàgina del seu lloc.
_hjTLDTest hotjar.com 1 any Aquesta cookie comprova si Hotjar pot carregar les cookies en el lloc web.
(4 min. aprox.)
Contenido no disponible